הקוד האתי של אגודת "אילים"

תקציר
משום שהאגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ומשוב ביולוגי )א.י.ל.י.ם (וחבריה מחויבים
להגנת זכויותיהם של בני אדם, חברי האגודה חותרים לשמור על כבודו וערכו של האדם במקביל
למתן שירותים, ביצוע מחקרים, והכשרתם של אחרים .כל החברים נדרשים לקיים את כל החוקים
הרלוונטיים של מדינת ישראל במסגרת עקרונות האתיקה השולטים בתחום הפעילות שלהם ואת
אלו המפורטים במסמך זה.
עקרונות אתיים של האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית וביופידבק
מבוא .I
מטרות ותחומים .II
א. אחריות
ב. מיומנות
ג. אמות מידה
ד. הודעות לציבור
ה. סודיות
ו. הגנה על זכויות הלקוח ורווחתו
ז. יחסים מקצועיים
ח. מחקר עם בני אדם ובעלי חיים
נוהלי ועדת האתיקה .III
מבוא
משום שהאגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ומשוב ביולוגי )א.י.ל.י.ם( וחבריה מחויבים
להגנת זכויותיהם של בני אדם, חברי האגודה חותרים לשמור על כבודו וערכו של האדם במקביל
למתן שירותים, ביצוע מחקרים, והכשרתם של אחרים. כל החברים נדרשים לקיים את כל החוקים
הרלוונטיים של מדינת ישראל במסגרת עקרונות האתיקה השולטים בתחום הפעילות שלהם ואת
אלו המפורטים במסמך זה. החברים שואפים להעניק שירותים באיכות אופטימלית ולציין עבור
מטופליהם האם שיטות הטיפול שהם מקבלים הוכחו כיעילות מבחינה קלינית או שמדובר בשיטות
ניסיוניות. הם מקבלים אחריות לפעולותיהם ועושים כל מאמץ להגן על רווחת מטופליהם והציבור.
הם מגבילים את שירותיהם לתחומים שבהם יש להם כישורים ומומחיות ומכירים בצורך למיומנות,
אובייקטיביות, חופש המחקר, ותקשורת פתוחה.
הצהרת העקרונות האתיים מיועדת לשימוש על ידי כל חברי האגודה ואחרים המעניקים טיפול
בויסות עצמי פסיכופיזיולוגי כולל פסיכולוגים, מאמנים, חוקרים, מרצים וסטודנטים. חברות
באגודה מחייבת את החבר לדבוק בעקרונות אלו. העתק של העקרונות האתיים יישלח לכל
החברים ולמועמדים לחברות באגודה. עקרונות אלו נועדו למנוע, לחנך, להדריך ולעודד פעולה,
ויישומם כרוך בבשלות מקצועית. החברים נדרשים לשתף פעולה עם ועדת האתיקה של האגודה
על ידי מתן תגובה מהירה ומקיפה, בכתב, לחקירות של ועדת האתיקה. העדר תגובה מצד
החברים לפניות מוועדת האתיקה עלולה להוות עילה לנזיפה ו/או הרחקה. בנוסף, החברים
כפופים לעקרונות האתיקה במסגרת התחום המקצועי שלהם. אנשים שאינם חברים באגודה אך
מטפלים בביופידבק מתבקשים לדבוק בעקרונות האתיים על מנת לסייע בשמירה ושיפור איכות
הטיפולים בביופידבק.
במסמך זה נעשים שינויים על בסיס קבוע. הערות יתקבלו בברכה.
מטרות ותחומים
העקרונות האתיים של הביופידבק מורכבים משורה של קווים מנחים שעליהם הסכימה
האגודה ואשר מפרטים את החובה המוסרית, האחריות או הנוהל לגבי התנהגותם
המקצועית של חברי האגודה. הקוד האתי להלן אינו כולל את כל העקרונות ואין לראותו
כמגביל את תחומי האחריות האתית של חברי האגודה. למעשה, העקרונות הבאים
מדגישים תחומים ספציפיים הראויים להתייחסות מיוחדת.
1. יש למלא אחר העקרונות האתיים של הביופידבק במתן טיפולים בויסות עצמי
פסיכופיזיולוגי. חברי אגודה המפקחים על אחרים חייבים לוודא שהעקרונות נשמרים על ידי
עובדיהם ומטפלים אחרים הכפופים להם אשר עוסקים בביופידבק ופעילויות הקשורות
בביופידבק, כמו גם על ידי תלמידים העוברים הכשרה ביישום שיטות הביופידבק. חברי
האגודה ידווחו למעסיקיהם על העקרונות האתיים הללו ויעשו כל מאמץ לעודד את
מעסיקיהם לשתף איתם פעולה בשמירה על עקרונות אלו.
2. העקרונות האתיים של הביופידבק מהווים את הקווים המנחים של האגודה אשר מולם
נמדדת ההתנהגות האתית של חבריה.
3. הפרה של העקרונות האתיים של הביופידבק עלולה להוביל לפעולה משמעתית או הרחקה
מהאגודה ו/או מכתב למוסד המסמיך/מעניק רישיונות או לאגודה המקצועית הרלוונטית
בנוגע להאשמות או לפעולה בעניין.
אחריות .I
במסגרת הטיפול בביופידבק, חברי האגודה יפעלו על פי אמות המידה המחמירות ביותר
של המקצוע. הם יתנהגו באחריות; יקבלו אחריות על התנהגותם ועל ההשלכות של
התנהגותם; יוודאו כי נעשה שימוש נאות בביופידבק; וישאפו לחנך את הציבור בנוגע
לשימוש אחראי בביופידבק במתן טיפול, מחקר והכשרה.
1. כל חבר בא.י.ל.י.ם מחויב לפעול על פי העקרונות האתיים של מקצועו; חוקי מדינת ישראל
הרלוונטיים לפעילויות המקצוע; העקרונות האתיים של פסיכופיזיולוגיה יישומית וביופידבק
ואמות המידה והקווים המנחים ליישומי ביופידבק בויסות עצמי פסיכופיזיולוגי.
2. כמטפלים, חברי האגודה מכירים במחויבותם לסייע ללקוחותיהם ברכישת מידע ומיומנויות
במסגרת אמות המידה המקצועיות הגבוהות ביותר ובדרך היעילה/חסכונית ביותר.
3. כמורים, חברי האגודה יעודדו את הרצון ללמידה מצד תלמידיהם, תוך מילוי חובתם לסייע
לאחרים לרכוש ידע ומיומנות, ולהציג מידע תוך אובייקטיביות ודיוק מירביים. האמונה בערכו
של קידום הידע תהיה נר לרגליהם.
4. כל חברי א.י.ל.י.ם, באופן אינדיבידואלי או באמצעות מנגנונים של האגודה או ארגונים
מקצועיים אחרים, נדרשים להיות ערים ולדווח לוועדת האתיקה של האגודה בנוגע טענות
שווא ותיאורים מסולפים לגבי ביופידבק.
5. כל המטפלים מכירים בכך שפעילויותיהן המקצועיות עלולות לחולל שינויים בחייהם של
לקוחותיהם ושל אחרים. על המטפלים לוודא שלא יעשה שימוש לרעה בהשפעתם
ובפעולותיהם.
6. הטיפולים בביופידבק יימשכו רק כל עוד ברור למדי שהלקוחות מרוויחים מהטיפולים. אם
יש צורך בהתערבות מסוג אחר, שלא במסגרת תחום התמחותו של המטפל, יסייע המטפל
ללקוחו להשיג את הטיפולים המתאימים. לעולם אין לזנוח מטופלים.
מיומנות .II
חברי א.י.ל.י.ם יכירו בגבולות המיומנות המקצועית שלהם ויפעלו במסגרת רמת מיומנות
זו תוך יישום הטכניקות במסגרת הביופידבק וויסות עצמי פסיכופיזיולוגי שבהן הם
מיומנים מתוקף הכשרתם וניסיונם. הם אף יכירו במגבלות של טיפול בוויסות עצמי
פסיכופיזיולוגי וידווחו לצדדים המעורבים על היעילות הקלינית של טיפולים מסוימים,
השפעות שליליות אפשריות, והאם טיפולים אלה ניסיוניים או מוכחים מבחינה קלינית.
חברי האגודה יהיו מעודכנים לגבי מחקרים העוסקים ביישומים מדעיים ומקצועיים
בתחומי טיפולם.
1. מטפלים החברים באגודה נדרשים למיומנות בסיסית לפחות; כלומר, רישיון מגוף לאומי
מוכר המקנה להם אישור לעסוק בתחום המקצועי שלהם.
2. מי שהוכשר לעסוק באימון לחצים חייב להדגיש בפני לקוחותיו כי זהו תחום התמחותו
בלבד וכי הכשרתו אינה מאפשרת לו טיפול / ריפוי בבעייתו הרפואית ו/או הנפשית של
הלקוח, אלא סיוע, אימון ותירגול בלבד בהפחתת המתחים שיתכן ותורמים לבעייתו. אין
האימון בלחצים בא להחליף טיפול רפואי ו/או נפשי במידה ונדרש. והיה ומאמן הלחצים
רואה צורך, יפנה את הלקוח למטפל המתאים להמשך טיפול.
3. סילוף מיומנותו, הכשרתו, ניסיונו, תאריו ו/או התמחותו של המטפל מהווים הפרה של הקוד
האתי ועלולים להוות הפרה של החוק במדינת ישראל.
4. המטפלים מתחייבים להשיג את ההכשרה וההדרכה הרלוונטיים בתחומים שבהם אין להם
את המיומנות הדרושה.
אמות מידה .III
חברי א.י.ל.י.ם יהיו רגישים לאמות המידה האתיות והמוסריות הרווחות בקהילה, תוך
מודעות לכך שסטייה מאמות מידה אלה תשפיע באופן שלילי על איכות ביצועיהם
בטיפולי ביופידבק, במילוי חובותיהם המקצועיות ובשמירה על אמון הציבור בביופידבק.
מגע מיני עם מטופלים/לקוחות, חניכים, ומשתתפים במחקר אסור בתכלית.
1. חל איסור על חברים לפרוש מא.י.ל.י.ם במהלכה של חקירה הנוגעת להתנהגותם האתית
במתן שירותי ביופידבק.
2. חברי האגודה מחויבים לדווח על עבירות אתיות לכאורה הנוגעות לטיפולים בביופידבק
לוועדה האתית הרלוונטית של עובר העבירה ו/או לועדת האתיקה של א.י.ל.י.ם.
3. החברים יגבו כספים רק עבור שירותים אשר ניתנו בפועל על ידם או שניתנו על ידי אחרים
תחת פיקוחם הישיר. בעת חיוב צד שלישי, יפעלו המטפלים על פי הכללים והתקנות של
הצד המשלם, כלומר, ציון מפורש של השירותים אשר ניתנו באופן ישיר, השירותים
המפוקחים, ומתן מידע לגבי התואר האקדמי, הרישיון, ו/או תעודות נוספות בנוגע לספק
השירות.
4. החברים יצביעו על ניגוד אינטרסים אפשרי או קיים במהלך הטיפול בלקוחות, ניהול מחקר
או הדרכה, או בעת עיסוק בפעילות מקצועית כלשהי.
5. יש להשיג את הסכמת הלקוחות לגבי אבחונים, הליכים טיפוליים, חיוב, גביית עמלות
ונהלים להגנה על סודיות )גבולות הסודיות(, וכן כל פעולה ופרוצדורה נוספת אשר בה
נדרשת הסכמת המטופלים.
6. יש להשיג הסכמה בכתב מלקוחות בנוגע להליכים טיפוליים ניסיוניים. על אף הקושי
לקבוע אלו טיפולים הינם ניסיוניים, נדרשים המטפלים לבצע הבחנה זו. כדי לקבוע מהם
הטיפולים הניסיוניים יש להיות בקיא בכל הספרות המדעית בנושאי ביופידבק ושיטות
אחרות לוויסות עצמי פסיכופיזיולוגי וכן לעקוב אחר פרסומים של א.י.ל.י.ם.
הודעות לציבור .IV
חברי א.י.ל.י.ם מבינים שכל ההודעות לציבור, הודעות בנוגע לשירותים ומוצרים, פרסום
ופעילויות יזומות בנוגע לביופידבק צריכים להיות מנוהלים באופן שיסייע לציבור לקבל
החלטות מושכלות. הודעות בנוגע לביופידבק יתבססו על מידע עם הוכחות מדעיות,
כולל הכרה במגבלות ובאי-ודאות של נתונים אלה. חברי א.י.ל.י.ם יציגו באופן מדויק את
כישוריהם, השתייכותם הארגונית ותפקידיהם, ולא יוליכו שולל את הציבור.
1. מטפלים בביופידבק יתארו בצורה מדויקת את יעילות הטיפולים בהפרעות ובמצבים
הנפשיים השונים.
2. בעת מתן שירותים, פרסום, שיווק מוצר, ובכל הפעילויות המקצועיות, חברי א.י.ל.י.ם
ישתמשו במידע אמין ולא מטעה בעת מתן הודעות ישירות ועקיפות בנושא ביופידבק. חברי
האגודה יבדקו את ההקשר והמקור המבקש את המידע בעת מתן הודעות לציבור ויפעלו
למניעת סילופן של העובדות.
3. חברי האגודה מודעים לעניין הכספי או האישי שיש להם בקידום טכניקות הביופידבק
ומסכימים כי עניין זה משני לאובייקטיביות מקצועית, דאגה הומאנית, ולעקרונות האתיים
של האגודה. כאשר מתעוררת שאלה בנוגע לאובייקטיביות שלהם, עליהם לחפש הכוונה
מקצועית מגופים מקצועיים מתאימים כגון א.י.ל.י.ם, הארגון המקצועי המייצג אותם, או
מקורות מוסמכים אחרים.
4. אין להשתמש בחברות באגודה באופן ישיר או עקיף כהוכחה למיומנות בביופידבק או
כהצדקה למתן טיפולים בביופידבק או כל טיפול אחר. האגודה אינה בוחנת את מיומנותם
של הפונים לקבלת חברות; לפיכך, החברות לכשעצמה אינה מהווה אישור למיומנות זו.
ניתן להשתמש בשמו של הגוף להסמכת מטפלים בביופידבק ובתעודות מקצועיות מוכרות
כאינדיקציה למיומנות בסיסית בביופידבק.
5. הודעות ורשימות של שירותים והדרכות הניתנים על ידי חברי א.י.ל.י.ם, כגון רשימות
טלפונים, כרטיסי ביקור, ועלוני מידע, יש לבצע באופן מקצועי ובהתאם לקווים המנחים של
האגודה שאליה משתייך החבר. יש להציג אך ורק טענות עובדתיות ומדויקות.
6. חברי האגודה יחשפו מצב של ניגוד אינטרסים בפני כל הצדדים המעורבים; לדוגמא, אם
אחד החברים מקיים סדנא וממליץ על מוצר מסוים אשר למדריך יש עניין פיננסי בו, עניין
זה ידווח לכל המשתתפים בסדנא.
סודיות .V
חברי א.י.ל.י.ם ישמרו על סודיות המידע המתקבל מאנשים במהלך הטיפול בביופידבק.
כדי לפרסם מידע מסוים יש צורך בהסכמה בכתב מהמטופל, נציגו המשפטי של המטופל
או קיומו של מצב שבו אי פרסום המידע עלול לסכן את המטופל או אחרים. חברי
האגודה יפרטו מראש את גבולותיה המשפטיים של הסודיות ללקוחות/מטופלים, במיוחד
בכל הנוגע לגביית כספים ולחוקים המחייבים דיווח כגון התעללות או הזנחה של ילדים.
הסודיות חלה על מטופלים, סטודנטים במהלך הכשרתם, ומשתתפים במחקר. תיקי
הלקוחות יאוכסנו או ייסגרו באופן השומר על סודיותם. המידע ישמר לתקופה מינימלית
של 7 שנים ואף יותר, על פי דרישת החוק.
הגנה על זכויות הלקוח ורווחתו .VI
חברי א.י.ל.י.ם יגנו על רווחת הלקוחות, הסטודנטים, משתתפי המחקר, וקבוצות אחרות
שעימן הם עובדים. הם ידווחו לכל הצרכנים האמורים על זכויותיהם, יעניקו להם הצהרה
בכתב של זכויות אלה, ויודיעו ללקוחותיהם מהן המטרות ואופי ההליכים שבכוונתם
ליישם ויוודאו כי זכויות הלקוחות לא יפגעו.
בעת חיבורם של מטופלים לחיישני ביופידבק )אלקטרודות(, יוודאו חברי האגודה שפרטיותם
וזכויותיהם של המטופלים נשמרות. הם יכבדו את הרגשות והרגישויות של כל מטופל.
1. חברי האגודה ינקטו במשנה זהירות לשמור על זכויותיהם והסכמתם של ילדים המקבלים
טיפול, או משתתפים במחקר.
2. חברי האגודה יפעילו שיקול דעת ומשנה זהירות בעת מגע פיזי עם מטופל; למשל, בעת
חיבור לאלקטרודות. אינטימיות מינית עם מטופלים אסורה בתכלית. בנוסף, במקרה של
מגע ועיסוי יש לבקש את אישור המטופל, ויש להגבילם לחלקי הגוף שבהם מגע או עיסוי
לא ייחשב בלתי הולם, וזאת בגבולות "המקובל" בתחום המקצועי של המטפל. מגע בחלקי
גוף רגישים, כגון חזה או איברי מין, אינו קביל בטיפולי ביופידבק, למעט במקרים של
בדיקה רפואית או טיפול רפואי שניתן על ידי רופא מוסמך. ניתן להדריך את המטופלים
כיצד להניח את האלקטרודות, תוך שימוש בעזרים ויזואליים כגון תרשים של גוף האדם.
3. חברי האגודה לא ינקטו באפליה או יסרבו להעניק טיפול ללקוחות על בסיס של מין, גזע,
דת או מוצא לאומי. עם זאת, החברים יסרבו להעניק טיפול בתחומים שבהם אין הם
מומחים, אלא אם כן הטיפול יתבצע תחת השגחתו של מטפל מוסמך באותו תחום.
יחסים מקצועיים .VII
חברי א.י.ל.י.ם מכירים באופי הבין-תחומי של הביופידבק ומכבדים את מומחיותם של
עמיתיהם בכל המקצועות. הם שואפים לפעול על פי עקרונות הארגון שאליו הם
ועמיתיהם משתייכים.
חברי האגודה מחויבים לוודא שכל המטופלים/לקוחות אשר קיבלו הפנייה לטיפול בשל הפרעה
רפואית, או מאובחנים כבעלי הפרעה רפואית בשלב מאוחר יותר, יטופלו אך ורק בשילוב ייעוץ
רפואי, כנדרש, למען רווחת הלקוח.
1. חברי האגודה יחתרו להיות אובייקטיבים בעת מתן ביקורת מקצועית על עמיתיהם וישאפו
לשמור על יחסים מקצועיים טובים גם כאשר הדעות חלוקות.
2. חברי האגודה ימנעו מיחסים כפולים עם מטופלים/לקוחות אשר עלולים לפגוע בשיפוטם
המקצועי או להביא לידי ניצול. בכל עת, עשוי הלקוח/המטופל לשוב לטיפול בשל אותה
הפרעה או בשל בעיה אחרת. על החברים לזכור את הביטוי "מטופל תמיד יישאר מטופל"
בנוגע ליחסים מיניים עם מטופלים/לקוחות. אין לנצל לקוחות, סטודנטים, מטפלים
הנמצאים בפיקוח, מעסיקים, משתתפי מחקר וחייבים צד ג'.
מחקר עם בני אדם ובעלי חיים .VIII
חברי א.י.ל.י.ם מבצעים מחקרים על מנת לקדם את ההבנה של עקרונות התנהגות
בסיסיים, לשפר את בריאות האדם ורווחתו, ו/או לקדם את חקר המדע. יחד עם זאת,
חברי האגודה יוודאו שבעת ביצוע המחקר רווחתם של משתתפי המחקר )בני אדם ובעלי
חיים( תישמר. כל המחקרים יעמדו בתקנים מחמירים ובהתאם לכללי המקצוע הנוגעים
לביצוע מחקרים. מחקרים הכוללים בני אדם נתונים לפיקוחם של ועדות ממשלתיות
כנדרש מטעם משרד הבריאות. מחקרים הכוללים בעלי חיים נתונים לפיקוחם של ועדות
ממשלתיות/עירוניות לטיפול וניצול בעלי חיים, כנדרש, תוך שמירה על התקנות
הממשלתיות הרלוונטיות.
1. תוצאות המחקרים יפורסמו באופן שישקף במדויק את תוצאות המחקר ורק אם הממצאים
עומדים בקריטריונים מדעיים מקובלים. מגבלות מחקריות כלשהן כגון השפעות לטווח
ארוך ומדגמי אוכלוסין יפורטו בצורה מפורשת. כל החומר הנוגע ליישומים הקליניים יהיה
עובדתי, גלוי וברור.
2. האחריות לכינון ושמירה על הנוהל האתי המקובל במחקר נמצאת בידי החוקר הראשי.
החוקר אחראי גם על ההתנהגות האתית כלפי משתתפי המחקר מצד עוזרי המחקר,
סטודנטים ומעסיקים אשר נושאים אף הם באחריות דומה.
3. מידע המתקבל אודות משתתפי המחקר במהלך חקירתם הינו סודי. כאשר קיימת
האפשרות שמידע זה עלול להיות נגיש לאחרים, נוהלי המחקר האתי מחייבים דיווח על
אפשרות זאת, יחד עם תוכניות להגנה על סודיות, למשתתפים במחקר כחלק מההליך
לקבלת הסכמתם.
4. הקוד האתי ותקנות ממשלתיות מחייבות את החוקר לדווח למשתתף על כל המאפיינים
במחקר אשר ניתן לצפות כי ישפיעו על נכונותו להשתתף, ולהסביר על כל ההיבטים
הנוספים של המחקר שיש לגביהם שאלות. חוקר הפועל על פי הקוד האתי יגן על
משתתפי המחקר מפני חוסר נוחות פיזית ונפשית, פגיעה וסכנה. אם קיים סיכון למצבים
מעין אלה, החוקר נדרש לדווח למשתתף על סיכון זה, לקבל את הסכמתו לפני ביצוע
המחקר, ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להפחית אי-נוחות. אין לבצע הליך
מחקרי מבלי לשקול את דרגת הסיכון/רווח, במיוחד אם הסיכון למשתתפים הוא מעל
המינימום הרצוי. ככל שהסיכון למשתתפים גדל כך תגדל אחריותו של החוקר להגן על
משתתפי המחקר.
5. על פי הקוד האתי, נדרש החוקר לכבד את זכותו של האדם לסרב לקחת חלק במחקר או
להמשיך את השתתפותו במחקר, בכל עת. החובה להגן על זכות זו דורשת ערנות מיוחדת
מצד החוקר, במיוחד כאשר הוא מצוי בעמדת כוח. ההחלטה להגביל זכות זו מגדילה את
אחריותו של החוקר לשמור על כבודו ורווחתו של המשתתף.
6. לאחר איסוף הנתונים, נדרש החוקר להעניק למשתתף את האפשרות לקבל דיווח מלא על
אופי המחקר. במצב שערכי המחקר או ערכים אנושיים מצדיקים עיכוב או מניעת המידע,
החוקר ישא באחריות מיוחדת לוודא כי לא תהיינה השלכות מזיקות על המשתתף.
במקרה שהתקנות לעיל אינן ברורות, התקנות האתיות של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל,
האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, החברה הפסיכואנליטית בישראל, החברה הפסיכיאטרית
בישראל, ההסתדרות הרפואית בישראל, הסתדרות האחים והאחיות בישראל, איגוד העובדים
הסוציאליים בישראל, האיגוד הישראלי לטיפול באמצעות הבעה ויצירה, האיגוד הארצי של
המרפאים בעיסוק, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, הארגון הישראלי לפיתוח ארגוני או של כל
אגודה מקצועית אחרת שאליה משתייך החוקר/מטפל, תשמשנה כקו מנחה כדי לקבוע האם אותו
חבר הפר את אמות המידה המקצועיות שלו/שלה.
עם הגשת תלונה, ועדת האתיקה של האגודה תיעזר בעקרונות האתיים הנ"ל לבחינת התנהגותו
של חבר האגודה. ועדת האתיקה תמליץ על הוספות, גריעה או שינויים לעקרונות האתיים הללו,
כפי הנדרש, בפני חבר המנהלים. בעקבות כך, חברי האגודה ידרשו לפעול על פי העקרונות
האתיים המתוקנים.
האגודה מעודדת ויסות עצמי פסיכופיזיולוגי, ביופידבק, מחקר בביופידבק, הכשרה וטיפולים.
בהתאם לכך, האגודה תגיב לשאלות של אנשים פרטיים או גופים בנוגע לשיטות טיפול מקובלות
בביופידבק.
נוהלי ועדת האתיקה
המטרות העיקריות של ועדת האתיקה של האגודה הן להגן על הציבור כנגד שיטות טיפול לא
אתיות מצד חברי האגודה ולחנך את החברים בנוגע לשיטות המקובלות. הועדה פועלת ככל
יכולתה לפתור תלונות על אחד מחבריה באמצעות ועדת האתיקה.
כאשר דרך זו נכשלת, לא מתאימה, או כאשר חבר האגודה אינו בעל רישיון או הסמכה מקצועית,
תפעל הועדה לפתור את התלונות באופן פרטי ולא רשמי, ותמליץ על פעולה משמעתית במקרה
א לש יתאה דוקה | (קבדיפויב) יגולויב בושמ – "ם.י.ל.י.א" תדוגא
של התנהגות לא אתית.
מטרתה של ועדת האתיקה היא להועיל ולחנך, ולא להעניש. הועדה תפעל לפתור תלונות
באמצעות א.י.ל.י.ם. כאשר מתקבלת תלונה, האגודה תנקוט בכל ההליכים הפורמליים.
אנשים החפצים במידע נוסף בנוגע לעקרונות האתיים או המעוניינים להגיש תלונה, מוזמנים לפנות
ליו"ר א.י.ל.י.ם או לכל חבר בועדת האתיקה.
מסמך זה עובד ותורגם לעברית ברשות האגודה האמריקאית לפסיכופיזיולוגיה ישומית וביופידבק
(AAPB(
Reproduced and translated with the express permission of the Association for Applied
Psychophysiology and Biofeedback, 10200 W 44th Ave, #304, Wheat Ridge, CO 80033, 303 422
8436, www.aapb.org

סגור לתגובות.